Ekonomiskt sammandrag kvartal 3 2016

  • Rörelseresultatet förbättrades och uppgick till 42 mkr (31 mkr)
  • Rörelseresultat exklusive goodwillavskrivningar uppgick till 149 mkr (138 mkr)
  • Räntenettot ökade med 3 % och uppgick till 198 mkr (192 mkr)
  • Affärsvolymen ökade med 3 % och uppgick till 181 miljarder kronor (176 miljarder kronor)
  • Total kapitalrelation uppgick till 18,7 % (18,4 %)

(Jämförelsesiffror inom parantes avser kvartal 2 2016)

Viktiga händelser kvartal 3 2016

  • Resultatet har fortsatt att utvecklas positivt under tredje kvartalet. Bakom ligger bland annat ett förbättrat räntenetto, god kostnadskontroll och låga kreditförluster.
  • Bankkontoret på Södergatan 2 i Eslöv nyöppnade i september i helt renoverade lokaler.
  • Satsningen på Kundcenter har fallit väl ut och kötiden har förbättrats avsevärt. Dessutom har vi ökat kompetensen på företagssidan, vilket gör att Kundcenter kan ge snabba svar i företagsfrågor på samma sätt som runt privatekonomi.
  • Ansökan om tillstånd att ge ut säkerställda obligationer har skickats in till Finansinspektionen som ett led i arbetet med att stärka ställningen på skånska bolånemarknaden.
  • I slutet av september fick banken fortsatt rekommendation för certifiering enligt ISO 14001:2004.

Delårsrapport juli-september 2016 (pdf)

För mer information

Bo Bengtsson, VD, 044-13 83 15
Åsa Grundström, CFO, 044-13 82 44

Denna information är sådan information som Sparbanken Skåne är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2016 klockan 09.00 CET.