Tillståndet att ge ut säkerställda obligationer ger Sparbanken Skåne en möjlighet att öka närvaron på kapitalmarknaden och diversifiera upplåningen vilket på sikt kommer att kunna gynna bankens kunder. Detta som ett led i arbetet med att stärka ställningen på skånska bolånemarknaden.

Arbetet med att sätta upp ett program för säkerställda obligationer kan nu påbörjas och en första emission förväntas kunna genomföras inom en sexmånadersperiod.

– Beskedet vi fått från Finansinspektionen är mycket positivt. Möjligheten att kunna ge ut säkerställda obligationer kommer att stärka Sparbanken Skånes finansiella ställning ytterligare, säger VD Bo Bengtsson.

För mer information

Bo Bengtsson, VD Sparbanken Skåne, 044-13 83 15
Åsa Grundström, CFO Sparbanken Skåne, 044-13 82 44

Denna information är sådan information som Sparbanken Skåne är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 mars 2017.