Sparbanken Skåne har beslutat att upprätta ett program för utgivning av säkerställda obligationer i enlighet med lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer. Programmet utgör en ram som ger Sparbanken Skåne möjlighet att löpande ta upp lån i svenska kronor med en löptid om lägst ett år inom ett vid varje tid högsta utestående nominellt belopp om 30 miljarder kronor.

Finansinspektionen har nu godkänt prospektet för programmet. Sparbanken Skåne planerar att emittera ett säkerställt obligationslån, vilket beräknas att ske under 2017.

Upplåning via säkerställda obligationer ger Sparbanken Skåne möjlighet att öka närvaron på kapitalmarknaden och diversifiera upplåningen. På sikt kommer det att gynna bankens kunder.

– Godkännandet av prospektet ger oss möjlighet att ge ut säkerställda obligationer. Det är mycket positivt och kommer att stärka Sparbanken Skånes finansiella ställning ytterligare, säger VD Bo Bengtsson.

Prospektet finns tillgängligt i elektronisk form på Sparbanken Skånes (sparbankenskane.se) och Finansinspektionens (fi.se) respektive hemsidor samt på begäran i pappersform på Sparbanken Skånes ledningskontor, Byggmästaregatan 4, 222 00 Lund.

För mer information

Bo Bengtsson, VD Sparbanken Skåne, 044-13 83 15
Åsa Grundström, CFO Sparbanken Skåne, 044-13 82 44

Denna information är sådan information som Sparbanken Skåne är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 augusti 2017 klockan 15.00.