Finansinspektionen har idag den 27 oktober 2016 godkänt och registrerat ett grundprospekt med anledning av Sparbanken Skånes uppdatering av MTN-programmet.

– Vi har under ett antal år arbetat aktivt med att ge ut obligationer under vårt MTN-program. Vi gör detta för att diversifiera vår finansiering, där inlåning från allmänheten alltjämt är största finansieringskällan, säger bankens finanschef Åsa Grundström.

Grundprospektet finns tillgängligt i elektronisk form på Sparbanken Skånes (www.sparbankenskane.se) och Finansinspektionens (www.fi.se) respektive hemsidor samt på begäran i pappersform på Sparbanken Skånes ledningskontor, Byggmästaregatan 4, 222 00 Lund.

För mer information

Bo Bengtsson, VD, 044-13 83 15
Åsa Grundström, finanschef, 044-13 82 44

Denna information är sådan information som Sparbanken Skåne är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2016.