Banken kallar till Extra stämma. Information om Extra stämman presenteras här.

Information om registreringsförfarande med mera publiceras 2-4 veckor före extra stämman i samband med att kallelsen publiceras. Kallelsen införs i DI och på denna hemsida. Efter kallelse har skett kan anmälan ske enligt följande:

Handlingar inför Extra stämman

Kallelse och valberedningens förslag finns tillgängliga på www.sparbankenskane.se samt på bankens ledningskontor, Byggmästaregatan 4 i Lund. Kallelse och valberedningens förslag kommer att skickas till bankens aktieägare.

Rösträtt

En stamaktie berättigar till en röst.