Hållbarhetsperspektivet i Sparbanken Skåne utgår från ESG, dvs miljö-, sociala och bolagsstyrningsaspekter. Rent konkret innebär det att vi arbetar för en sund, trygg och långsiktigt hållbar ekonomi hos våra kunder. Vi vill också värna mänskliga rättigheter, främja respekten för miljön, bekämpa korruption och vara en god arbetsgivare.

Sparbanken Skåne har antagit den övergripande målsättningen att vara klimatneutral till år 2035. Vid sidan av detta har banken tagit fram en struktur som vi arbetar utifrån där vi utgår ifrån de områden som är mest väsentliga för oss. Vi är ödmjuka för utmaningarna som både vi som bank och som samhället i stort står inför. Vi ser nyttan med att regelbundet lyfta hållbarhetsfrågorna såväl internt i banken som gentemot våra externa intressenter.